Sandy92

29 tekstów – auto­rem jest San­dy92.

Je­go uśmiech na twarzy – to je­dyne, co się jej na zaw­sze marzy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 listopada 2012, 10:11

Niewy­powie­dziane myśli są niczym świe­rzb - niez­nośny świąd i bez­senne noce... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 listopada 2012, 10:10

Le­piej nie zas­ta­nawiać się ''Co by było, gdy­by...''..

Ta­kie ''gdy­banie'' wy­wołuje zaz­wyczaj zamieszanie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 października 2012, 12:28

Tyl­ko ja, wiem, co tak nap­rawdę czuję... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 27 października 2012, 00:04

Mam ta­lent - w spra­wianiu ra­dości in­nym i w unieszczęśliwianiu samej siebie... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 października 2012, 10:51

Nie chcę dzielić z Tobą me­go życia, lecz gdy­bym miała wy­bierać..Os­tatnie chwi­le spędziłabym przy Tobie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 października 2012, 11:33

W miłości brak miej­sca dla zbędnej dumny. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 października 2012, 10:16

Już nie lękam się o jut­ro, bo wiem że bedziesz przy mnie czuwac.
Utu­lisz, gdy wiary na lep­sze dni mi zabraknie.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 września 2012, 11:44

Nie ro­zumiem, jak można zrzu­cać wi­ne na ko­goś in­ne­go i ja­ko je­dyna oso­ba, nie dos­trze­gać włas­nych błedow przez ty­le lat.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 września 2012, 09:47

Można prze­rabiać człowieka styl lub myśle­nie, lecz zmiana na­tury jest niemożli­wa, ona mi­mo wszys­tko zostaje. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 września 2012, 10:30

Sandy92

Zeszyty
  • Favourite – eve­rything-

  • Miłość  – Ona tyl­ko czy­ni lek­kim to, co jest ciężkie i spo­koj­nie zno­si wszel­kie niepo­koje. To co gorzkie, czy­ni słod­kim.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sandy92

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność